Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en UNITiD gesloten overeenkomsten.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn twee maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat UNITiD een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden UNITiD eerst nadat deze schriftelijk door UNITiD zijn bevestigd.

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 UNITiD zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Op verzoek van de opdrachtgever zal UNITiD de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door UNITiD mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Laat de opdrachtgever dit na, dan heeft UNITiD het recht om per direct de overeenkomst op te schorten en, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden in rekening te brengen.

2.3 Een door UNITiD opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient UNITiD in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij de opdrachtgever een fatale termijn van tenminste tien werkdagen dient te hanteren.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van UNITiD.

2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien UNITiD, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van UNITiD zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan UNITiD te worden meegedeeld.

3. Inschakelen van derden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan UNITiD, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2 Indien UNITiD op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan UNITiD namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

4. Intellectueel eigendom

4.1 UNITiD behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooirechten en merkenrechten, voor op het ontwerp.

4.2 UNITiD staat elke openbaarmaking of verveelvoudiging van het ontwerp door of vanwege de opdrachtgever toe, op voorwaarde van vermelding van zijn/haar naam.

4.3 UNITiD staat de opdrachtgever toe aan derden sublicenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging voor niet-commerciële doeleinden. In bedoelde sublicenties verbindt opdrachtgever licentienemers bij iedere openbaarmaking dan wel verveelvoudiging tot vermelding van de naam van UNITiD. In het bijzonder staat UNITiD toe, dat de opdrachtgever het ontwerp aan derden onder de voorwaarden van een Creative Commons Naamsvermelding Niet Commercieel Licentie beschikbaar maakt.

4.4 UNITiD machtigt de opdrachtgever om in samenwerking met UNITiD tegen iedere inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht in rechte op te treden. Partijen verplichten zich om elkaar alle gewenste medewerking te verlenen en op eerste verzoek alle benodigde gegevens te verstrekken.

5. Honorarium en bijkomende kosten

5.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die UNITiD voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor rekening van de opdrachtgever.

5.2 Indien UNITiD door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door UNITiD gehanteerde honorariumtarieven.

6. Betaling

6.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door UNITiD nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door UNITiD gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

6.2 UNITiD heeft het recht maandelijks zijn honorarium voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht in rekening te brengen.

6.3 De opdrachtgever verricht de aan UNITiD verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

7. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

7.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Indien de overeenkomst door UNITiD wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van UNITiD redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door UNITiD op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Zowel UNITiD als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft UNITiD het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

7.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door UNITiD zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die UNITiD vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7.6 Wanneer de werkzaamheden van UNITiD bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

8. Garanties en vrijwaringen

8.1 UNITiD garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
8.2 De opdrachtgever vrijwaart UNITiD of door UNITiD bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
8.3 De opdrachtgever vrijwaart UNITiD voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9. Aansprakelijkheid

9.1 UNITiD is niet aansprakelijk voor:

  1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de 
overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
  3. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van 
toeleveranciers.
  5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, 
overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de 
gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
  6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, 
overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de 
gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
  7. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het 
tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

9.2 UNITiD is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

  1. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van UNITiD aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.3 Aansprakelijkheid van UNITiD voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.4 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van UNITiD – ondergeschikten derhalve uitgezonderd, is de aansprakelijkheid van UNITiD voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door UNITiD gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan UNITiD uitkeert.

9.5 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.6 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan UNITiD niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

10. Overige bepalingen

10.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met UNITiD gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

10.4 Op de overeenkomst tussen UNITiD en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen UNITiD en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar UNITiD is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van UNITiD.